LYRIC

Maha Ganapathim Lyrics by Sri Muthuswamy Dikshitar, From మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి Song

Maha Ganapathim Lyrics

Aa Aa Aa Aa
Maha Ganapathim… Shree Maha Ganapathim
Shree Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha

Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha
Maha Ganapathim… Aa Aa

Mahadeva Sutham… Aa Aa Aaa
Mahadeva Sutham…Guruguha Nutham
Mahadeva Sutham…Guruguha Nutham

Maarakoti Prakasham Shantham
Maarakoti Prakasham Shantham
Maha Kaavya Naatakaadhi Priyam
Maha Kaavya Naatakaadhi Priyam
Mooshika Vaahana Modhaka Priyam

Maha Kaavya Naatakaadhi Priyam
Mooshika Vaahana Modhaka Priyam
Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha
Maha Ganapathim… Aa Aa AaAaa

Sarigama… Maha Ganapathim
Panisa Sarigama… Maha Ganapathim
Pamaga Marisa Sarigama
Maha Ganapathim
Panisarisa Ninipamasa Sarigama
Maha Ganapathim
Nisanipanipama RisaRisa Sapasamani
Maha Ganapathim

Nisarisasasa Nisarisasa
Nisanisasasa Nisarisasa
Pamapamagama Risani Sariga
Magama Risani Sanisa Nipama

Nipa Nipa Nipa Nipa
Mapa Nipa Nipa Nipa
Risa Risa Risani Sari Sani Sarisa
Nipa Nipa Nipa Nipa
Mapa Nipa Nipa Nipa
Risa Risa Risani Sari Sani Sarisa

Sasariga Gamapapa Gamamapa
Mapagani Panisarisa Nipama Sarigama

Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha
Maha Ganapathim… Aa Aa AaAaa

మహా గణపతిమ్… శ్రీ మహా గణపతిమ్ Lyrics

ఆఆఆఆ
మహా గణపతిమ్… శ్రీ మహా గణపతిమ్
శ్రీ మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత

మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత
మహా గణపతిమ్… ఆ ఆ

మహాదేవ సుతం…ఆ ఆఆ ఆఆ
మహాదేవ సుతం…గురుగుహ నుతం
మహాదేవ సుతం…గురుగుహ నుతం

మారకోటి ప్రకాశం శాంతం
మారకోటి ప్రకాశం శాంతం
మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం
మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం
మూషిక వాహన మోదక ప్రియం

మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం
మూషిక వాహన మోదక ప్రియం
మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత
మహా గణపతిమ్… ఆ ఆ ఆఆ

సరిగమ… మహాగణపతిమ్
పనిస సరిగమ… మహాగణపతిమ్
పమగ మరిస సరిగమ… మహాగణపతిమ్
పనిసరిస నినిపమస సరిగమ… మహాగణపతిమ్
నిసనిపనిపమ రిసరిస సపసమని… మహాగణపతిమ్

నిసరిససస నిసరిసస నిసనిససస నిసరిసస
పమపమగమ రిసని సరిగ మగమ రిసని సనిస నిపమ
నిప నిప నిప నిప మప నిప నిప నిప
రిస రిస రిసని సరి సని సరిస
నిప నిప నిప నిప మప నిప నిప నిప
రిస రిస రిసని సరి సని సరిస
ససరిగ గమపప గమమప
మపగని పనిసరిస నిపమ సరిగమ

మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత
మహా గణపతిమ్, ఆ ఆ ఆఆ

 

Added by

Admin

SHARE

Comments are off this post

ADVERTISEMENT

VIDEO